Tingimused

MÜÜGI JA TARNE ÜLDTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad müügi ja tarne üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on Gumideck OÜ
(edaspidi Müüja) ja ostja (edaspidi Ostja), eraldi ja koos edaspidi ka Pool ja/või Pooled, vahel sõlmitud
tellimuste (edaspidi Tellimus) lahutamatuks osaks, millega lepitakse kokku Müüja poolt Ostjale toote või toodete ja teenuse või teenuste (edaspidi Toode) müümise, üleandmise ning tasumise tingimustes ja korras.
1.2. Pooled võivad täiendavate tingimuste ja erisuste kokkuleppimiseks sõlmida kirjalikult kahepoolse ostu-müügilepingu (edaspidi Leping).
1.3. Üldtingimused kehtestab Müüja, kellel on õigus neid ette teavitamata muuta. Üldtingimused on kättesaadavad Müüja kodulehel (www.ecofloors.ee).

2. Tellimuste esitamine, aktsepteerimine ja tehnilised nõuded

2.1. Tellimuse aluseks on Müüja poolne pakkumus, s.h. standardtoodete hinnakiri, millega lepitakse kokku Ostjale müüdava Toote spetsifikatsioon, kogus, hind, tarne- ja maksetingimused, tarneaeg ning pakkumusele vastav Ostja poolne, kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis kinnitus.
2.2. Pakkumus põhineb Ostja poolt esitatud hinnapäringul ja sellega koos esitatavatel Toote tehnilistel nõuetel.

2.3. Ostja poolt esitatud Tellimus loetakse kinnitatuks ainult juhul, kui Müüja volitatud esindaja on selle kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud ning Ostjale tellimuse kinnituse saatnud (edaspidi
Tellimuse Kinnitus).
2.4. Kõik Müüja poolt esitatud materjalid, s.h. pakkumused, joonised, tehnilised kirjeldused ja muu teave on konfidentsiaalne info ning nendega seotud intellektuaalomandi õigused jäävad Müüjale ega kandu Tellimuse täitmisel Ostjale üle.

3. Toote hind

3.1. Toote lõplik hind on märgitud Müüja poolt saadetavas Tellimuse Kinnituses, sealjuures võib lõplik hind erineda esialgsest pakkumusest Poolte vahelisel kokkuleppel tehtud muudatuste ja täienduste tõttu.
3.2. Kõik pakkumused kehtivad 14 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
3.3. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on kõik Toote hinnad esitatud Gumideck OÜ tingimuste järgi. Hinnad ei sisalda transpordi, tollimise, kindlustuse jm tasusid.
3.4. Ostja on kohustatud Toote hinnaga seotud mistahes pretensioonid esitama 48h jooksul peale Tellimuse Kinnituse saamist. Hilisemaid pretensioone ei ole Müüja kohustatud aktsepteerima.

4. Maksetingimused

4.1. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kohaldab Müüja kõigile Tellimustele ettemaksu.
Juhul, kui Ostja ei tasu ettemaksu Tellimuse Kinnituses ettenähtud tähtajaks, lükkuvad ka kõik muud Toote Ostjale üleandmisega seotud tähtajad vastavalt edasi.
4.2. Ostja tasub arve täies mahu (ilma tasaarvelduste, mahaarvamiste ja vastunõueteta) eurodes Müüja arvel märgitud pangakontole arvel märgitud maksetähtaja jooksul.
4.3. Müüjal on õigus saada arve maksetähtaja ületanud maksetelt 0,1% viivist päevas (v.a. ettemaksu korral).

5. Tarne ja lepingu täitmine

5.1. Tarneaeg vastab Gumideck OÜ tingimustele, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
5.2. Müüja kohustub Toote Ostjale tarnima Tellimuse Kinnituses kokkulepitud tähtajal ning tarnekohas. Ostja on kohustatud Toote kokkulepitud tähtajal ja tarnekohas vastu võtma. Müüja eeldab Ostja poolt esitatud sihtkoha (tarneaadressi) õigsust.

5.3. Müüjat ei peeta kauba tarnimisega hilinenuks, kui kauba tegelik tarne toimub hiljemalt kolmkümmend päeva pärast Tellimuse Kinnituses märgitud tarnekuupäeva, kuid Müüja on kohustatud Ostjat sellistest asjaoludest eelnevalt informeerima.
5.4. Juhul, kui Ostja ei võta tarnitud Toodet vastu või ei anna Müüjale täpseid tarnejuhiseid Eesti sisestel tarnetel hiljemalt 24h ja rahvusvahelistel tarnetel hiljemalt 48h enne planeeritud laadimist, on Müüjal õigus, kuid mitte kohustus, Toode hoiule panna ja Ostjalt mõistlikud kantud kulud sisse nõuda (kaasa arvatud ladustamiskulud).

5.5. Müüjal on õigus Lepingust ja/või Tellimuse täitmisest taganeda juhul, kui Ostja ei ole Toodet kokkulepitud tähtajal ja tarnekohas vastu võtnud ning ei tee seda ka Müüja poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul.
5.6. Juhul, kui Ostja ei laadi kokkulepitud tähtajal ja tarnekohas Toodet õigeaegselt maha (puudub/hilineb vajalik tööjõud, laadimistehnika vms), siis kõik sellest tulenevad lisakulud (ooteajatasu, tühisõit vms) jäävad Ostja kanda.
5.7. Ostja järgib kõiki seadusi ning protseduure, mis reguleerivad Toote importi sihtriiki ning vastutab sihtriigis kohaldatavate impordimaksude tasumise eest.
5.8. Juhul, kui Ostja tühistab Tellimuse peale Tellimuse Kinnituse aktsepteerimist ja Müüja poolset tootmise alustamist, kohustub Ostja korvama Müüjale kõik selleks hetkeks tehtud Toote tootmise ja komponentide ostmisega seotud kulutused.

6. Riskide üleminek ja omandiõigus

6.1. Toote kahjustumise, kadumise või juhusliku hävimise risk läheb tarnimisel Ostjale üle vastavalt kokkulepitud tarnetingimustele. Ostja kindlustab kaubad, kui see on asjakohane.
6.2. Toote omandiõigus läheb Ostjale üle Toote maksumuse ja kõigi muude asjakohaste tasude täielikul laekumisel Müüja pangakontole.

6.3. Kuni Toote omandiõigus ei ole Ostjale üle läinud, valdab Ostja kaupa kui Müüja usaldatud vara ning hoiab Toote eraldi, korralikult ladustatuna, kaitstult, kindlustatult ja Müüja varana märgistatult ning Ostjal ei ole õigust kaupa käsutada.
6.4. Kuni Toote omandiõigus ei ole Ostjale üle läinud, võib Müüja igal ajal nõuda Ostjalt, et see toimetaks Toote tagasi tarnijale. Sellest keeldumisel võib Müüja siseneda Ostja või mistahes kolmanda poole mistahes ruumi, kus Toodet hoitakse, ja Toote uuesti enda valdusesse võtta.

7. Vastutus ja garantii

7.1. Müüja garantii Tootele kehtib selle sihipärasel kasutamisel kuni 2 aastat. Garantii alguseks loetakse tarnekuupäeva. Garantii kehtivuse eelduseks on korrektne paigaldus- ja kasutusjuhendi järgimine.
7.2. Ostja vaatab Toote üle selle kättesaamisel. Defektid, vigastused ja/või puudused, mis on nähtavad enne veovahendilt maha laadimist, tuleb fikseerida koheselt. Hilisemaid kaebuseid ei ole Müüja kohustatud menetlema.

7.3. Teade mistahes defektiga Toote osas tuleb esitada Müüjale kirjalikult 7 kalendripäeva jooksul Toote kättesaamisest arvates. Juhul kui defekt ei olnud koheselt nähtav, tuleb seda teha viivitamatult peale defekti avastamist. Müüja kohustub 14 kalendripäeva jooksul peale vastava teate saamist võtma seisukoha defekti tekkepõhjuse ja võimaliku lahenduse osas.

7.4. Toote vea ilmnemise korral peab Müüja omal äranägemisel Toote kas parandama, välja vahetama või maksumuse tagastama, kuid Müüjal ei ole Ostja ees mingeid täiendavaid kohustusi, muuhulgas transpordi, ümbervahetamise jms osas. Sobiva lahendusviisi valiku õigus on Müüjal. Vajadusel võivad Pooled
kaasata vea põhjuse kindlaks tegemiseks kolmanda osapoole ekspertiisi. Ekspertiisiga seotud kulud katab Pool, keda ekspertiis peab vastutavaks vea põhjuse eest.

7.5. Garantiijuhtumi lahendamine toimub Müüja juures, kui ei lepita kokku teisiti. Toote transpordikulud garantiiremondi kohta kannab Ostja. Garantiiremondi tingimustest väljuvate remonditööde kulud kannab Ostja.
7.6. Müüja ei vastuta Ostja või kolmandate osapoolte lepingute, saamata jäänud tulu ega mistahes viisil tekitatud muu kahju eest.

7.7. Müüja ei garanteeri mistahes kavandi, joonise, tehnilise kirjelduse, juhise või kauba kohta antud teabe või nõuande lõpliku õigsust. Pooled on kokku leppinud, et Toote näidised, joonised, tehniline kirjeldus
jms kasutatakse vaid kvaliteedi ligikaudseks määramiseks.

8. Poolte õigused ja kohustused

8.1. Pooled vastutavad Tellimuse Kinnituse ja Üldtingimuste rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktides ja käesolevates Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.
8.2. Pooled kohustuvad viivitamatult teavitama üksteist andmete muutumisest, samuti enda maksejõuetusest, enda suhtes algatatavast pankrotimenetlusest, likvideerimisest või ümberkujundamisest.
8.3. Pooled ei vastuta Tellimuses ja /või Lepingus märgitud kohustuste täitmata jätmise eest juhul, kui
selline täitmata jätmine on tingitud vääramatu jõu olukorrast. Vääramatu jõuna käsitletakse tulekahju, üleujutust, streiki, tööjõuprobleeme või teisi tööstuslikke häireid, õnnetust, (välja kuulutatud või välja kuulutamata) sõda, embargot, blokaadi või muid õiguslikke piiranguid, mässu, ülestõusu ning teisi
pooltest sõltumatuid põhjuseid, juhul kui neid sündmusi ei olnud võimalik ette näha või kui nende
sündmuste mõju ei olnud võimalik Tellimuse ja/või Lepingu sõlmimise ajal ennetada.

9. Kehtivus, vaidlused

9.1. Käesolevad Üldtingimused jõustuvad Poolte poolt Tellimuse Kinnituse aktsepteerimisel või Lepingu allkirjastamisel ning kehtivad kuni kõigi sellest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni Poolte
poolt.
9.2. Poolte vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt.

Müüja kontaktandmed:
Gumideck OÜ
Allika tee 7-27, Peetri, Rae vald,
75312, Eesti
Koduleht: www.ecofloors.ee
e-mail: info@ecofloors.ee

X

Liitu uudiskirjaga

Lisa oma e-mail siia, et saada parimad pakkumised otse oma e-mailile.

    No products in the cart.